2003

در مورد بسیاری از زباله‌ها، سوزاندن یکی از بهترین و یا ضروری‌ترین شیوه ‏مدیریت زباله به شمار می‌رود.‏

به گزارش نوشهرآنلاین، سابقه و قدمت زباله‌سوزی بیش از 70 سال است و از کشور انگلستان شروع شده است. اﺑﺘﺪا ‏زﺑﺎﻟﻪ‌ﺳﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ‏زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻓﻨﮕﺎه‌ﻫﺎ (در مناطقی ﻛﻪ با ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺑـﺰرگ مواجه ‏بودند و ﻳـﺎ ﻣﻨﺎﻃقی ﻛﻪ ‏دارای اراضی ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺮای دﻓـﻦ زﺑﺎﻟـﻪ باشد کم بود، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود ‏اوﻟﻴﻦ واﺣـﺪﻫﺎی ‏زﺑﺎﻟﻪ‌ﺳﻮزی، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژی ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﻳـﻦﺳﻴﺴﺘم‌ها اﻟﺤﺎق شد. ‏

ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اراﺋـﻪ و اﺟـﺮای ‏ﻣﻘـﺮرات ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه‌ﻫـﺎی زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـی ﺗﻮﺳﻂ دﻓﻨﮕﺎه‌های ‏ﻏﻴـﺮﺑﻬﺪاﺷـتی و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ‏از اﺣـﺪاث ﻏﻴـﺮﻣﻬﻨﺪسی اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی زﺑﺎﻟـﻪ‌ﺳـﻮزی ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ‏اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺒـﺎری ﺣﻔﺎﻇـﺖ ‏از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و اﻣﻜــﺎن ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻧــﺮژی (اﻟﻜﺘﺮﻳﻜــی و ﺣﺮارﺗــی) در ﻣﻘﻴﺎس‌های ‏ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ‏ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮﺋﻴﺲ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.‏


** سوزاندن ضروری‌ترین شیوه مدیریت زباله

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺎز دﻓﻨﮕﺎه و ﺗﺼﻔﻴﻪ ‏ﺣﺮارتی آن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اوﻟﻴﻪ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮ و ‏ﺧﻄﺮات ﻧﺎشی از اﻧﻔﺠـﺎر و آﺗـﺶ‌ﺳـﻮز ی ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی ﮔﺎز ‏دﻓﻨﮕﺎه اﺑﺪاع ﺷﺪ (بیو گاز).‏

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ دو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺎﻟﺐ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی درﺟﻬﺎن زﺑﺎﻟﻪ‌ﺳﻮزی در درﺟﻪ اول و ﺗﻮﻟﻴﺪ ‏ﺑﻴﻮﮔـﺎز ‏از دﻓﻨﮕﺎه‌هادر درﺟﻪ دوم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﺴـﻴﺎری از زﺑﺎﻟــﻪﻫــﺎ، ﺳــﻮزاﻧﺪن ﻳﻜــی از ‏ﺑﻬﺘــﺮﻳﻦ و ‏ﻳــﺎ ﺿــﺮوری‌ﺗــﺮﻳﻦﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـی رود.‏


** مزایای زباله‌سوزی

برخی ﻣﺰاﻳـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد زباله‌سوزی عبارت است از: ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ، دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی ﺧﻄرناک، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، ازبین ‏رفتن خطر آلودگی آب‌های سطحی، از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا و از ﺑﻴﻦ ‏رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذی.‏

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪ دﻓﻦ ﺷـﺪه 1/3ﺗﻦ آﻻﻳﻨﺪه‌ﻫﺎی ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌ای (ﺑﺮﺣﺴﺐ دی اﻛﺴﻴﺪ ‏ﻛـﺮبن ) ‏آزاد و ﻣﻨﺘﺸﺮ می‌ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ از ﺳﺎل 2010 دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ را ﻣﺤـﺪود ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ‏روﺷ‌‌ﻬﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ‏از ﺟﻤﻠـﻪ زﺑﺎﻟـﻪ‌ﺳـﻮزی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن کرده است. ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژی از زﺑﺎﻟﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ‏ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ‏می‌ﮔﻴﺮﻧﺪ.‏

در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺣﺪود 250 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی در ﺑﻴﺶ از 2 هزار و 150 ‏ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 35 ‏ﻛﺸﻮرﺳﻮزاﻧﺪه می‌ﺷﻮد، سهم ایران از این تولید در حال حاضر صفر است و فقط نیروگاه زباله‌سوز 200 تنی تهران است که با ‏کمک و همکاری نهادهای مسئول نیروگاه زباله‌سوز ‌می‌رود که به عنوان دومین تجربه موفق در کشور در مدیریت و امحاء ‏زباله‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.‏


** افتتاح مشعل کوره‌های زباله‌سوز نوشهر در دهه فجر

بهروز امامی از مدیران ارشد شرکت ‏T.T.S‏ که قرارداد این شرکت با نیروگاه زباله‌سوز نوشهر در سال 1390 ‏منعقد شد، اظهار ‏کرد: پروژه زباله‌سوز نوشهر که مجوز آن در سال 1391 از دولت اخذ شد، با 40% سرمایه‌گذاری شرکت مذکور و 60% ‏‏سرمایه‌گذاری دولت می‌رود تا به زودی مشعل کوره‌های آن در دهه فجر سال 1396 روشن شود.‏

وی گفت: پس از انجام تست‌های مربوط طی چند ماه آینده بعد از روشن‌شدن، شاهد تولید برق آن از سوزاندن زباله‌های ‏شهری شهرستان نوشهر ‏خواهیم بود.‏

امامی خاطرنشان کرد: بخش‌های اصلی این نیروگاه شامل سالن تفکیک، مخزن زباله، کوره‌های اول و دوم، بویلر، اسید ‏اسکرایپ، فیلتراسیون و تصفیه شیرابه است.‏


** پیشرفت اجرایی زباله‌سوز نوشهر چشمگیر است

مدیر ارشد شرکت شرکت تدبیر و توسعه و طرح تجارت سدید‎ ‎یادآور شد:‏‎ ‎تخصیص اعتبارات دولتی سهم شهرداری در طی ‏چند ماه گذشته و همدلی و حضور یک‌پارچه ‏مسئولین منطقه به ویژه فرماندار نوشهر باعث شد سرعت توسعه و پیشرفت ‏اجرایی این ‏پروژه در طی چندماه گذشته چشمگیر بود.‏

وی ادامه داد: این طرح به عنوان یک پروژه موفق با حضور بخش خصوصی و دولتی در حوزه ‏توسعه زیر ساخت‌های زیست ‏منطقه با پیشرفت حدود 80% است.‏

امامی در پایان گفت: اخذ تأئیدیه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تأیید ارزیابی زیست محیطی پروژه مذکور در ‏سال ‏‏1395 رعایت خواهد شد و ما شاهد رفع تلمبار زباله و بازگشت مناظر زیبای جنگل‌های جنوب شهر نوشهر در آینده ‏نزدیک ‏خواهیم بود.‏

لینک کوتاه خبر:

نظرات مردمی

جدیدترین خبرها

یادداشت ویژه

جواد خسروی- کارشناس ارشد مسائل سیاسی

اقتصاد، چرا و چگونه ؟

اینکه در جمهوری اسلامی ایران طی‎ ‎یک دهه اخیر توسط رهبر انقلاب‎ ‎نام‌گذاری سال‌ها‎ ‎به شعار اقتصادی تعلق‌گرفته و در انقلابی که مبنای اساسی آن تحول فکری فرهنگی بر اساس ‏فرهنگ و آیین دین مبین اسلام است به اقتصاد این‌گونه پرداخته‌شده و می‌شود، این سؤال را ‏در ذهن برخی‌ها ایجاد می‌کند که اقتصاد چرا و چگونه؟شهید شهر من

بازی های بومی و محلی نوشهر