آرزویی که به گور خواهد رفت؛

نماهنگ آرزوی انگلیسی + فیلم

رهبرانقلاب: انگليس‌ها باز به خلیج فارس آمده‌اند و در فكر ایرانستان بودند كه در دهانشان خورد، اما هنوز در ذهنشان هست و به زبان نمی‌آورند.