طعم گس مدرنیت جاهلی زیر زبان حیای شهر

تاخت‌و‌تاز اسب سرکش مدرنیزم با چاشنی بی‌حجابی در نوشهر در سایه غفلت مسئولین/ عفت جامعه؛ امانتی در دست مسئولین

با گشتی چند ساعته در شهر و مناطق گردشگری نوشهر می‌توان ادعا کرد در سایه غفلت مسئولین و متولیان فرهنگی اسب بی‌حجابی و به قولی مدرنیت می‌تازد و کسی جلودار آن نیست.