کمربندی نوشهر فاقد روشنایی است

شهرستان نوشهر که بیشترین توریسم را به خود می پذیرند و این می طلبد حداقل برای رفاه حال مسافرین و جلوگیری از خطرهای احتمالی کمربندی این شهر دارای نور مناسب شود.