استقبال خاص از تیم ملی روسیه

کاروان تیم ملی فوتبال روسیه هنگام ورود به فرودگاه سوچی در استان کراسنودار به طرز خاصی مورد استقبال قرار گرفته بود.