ز دست ایرانسل و همراه اول هر دو فریاد

پیام‌هایی که کاسه صبر مشترکین خود را لبریز کرده است/ از پیام‌های مسابقه تا پیام‌های+۱۸‏

اوایل فقط پیام‌ها حاوی اطلاعات عمومی و سلامت و... بود ولی کم کم پا از گلیم درازتر شد و وارد زندگی زناشویی شد و حالا هم به این فکر افتاده‌ که با اپراتور زردپوش همگام شود.